• Lorem ipsum
1 Toepassing
1.1 Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden en naar Nederlands recht.
1.2 Eventueel afwijkende voorwaarden welke door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.

2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 De geldigheidsduur van de geoffreerde prijzen beloopt een periode van 30 dagen.
Nadien zullen tussentijdse prijsstijgingen worden doorberekend.

3 Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand door onze schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht.
3.2 Orders door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen indien en zodra zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4 Levering
4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Tenzij anders overeengekomen zal de wederpartij eerst aanspraak kunnen maken op levering van de zaken en/of uitvoering van de opgedragen werkzaamheden na betaling van de met de order en of opdracht gemoeide factuur inclusief BTW c.q. nadat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor alle door de wederpartij of derde(n) geleden directe of indirecte schade, gevolg- en vertragingsschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door ons danwel door ons ingeschakelde personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 5.2 Schade, van welke aard dan ook, tengevolge van het niet opvolgen van duidelijke, schriftelijke instructies en gebruiksaanwijzingen wordt niet vergoed. De wederpartij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden.
5.3 Indien wij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade van de wederpartij, is de omvang van de schadevergoeding beperkt tot de werkelijk geleden schade tot een maximum van het factuurbedrag.
5.4 Eventuele aanspraken van de wederpartij op grond van een toerekenbare tekortkoming, dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij zijn rechten heeft verwerkt.

6 Garantie
6.1 Wij verlenen garantie, doch uitsluitend voor onzichtbare gebreken van door ons geleverde zaken en voor zoveel en voor zolang als wij die van onze toeleveranciers hebben kunnen bedingen.
6.2 De garantie geldt niet voor gebreken die ontstaan tengevolge van geweld van buitenaf, slecht onderhoud, overbelasting, natuurlijke slijtage, verkeerd gebruik en andere buiten onze controle liggende oorzaken.
6.3 De garantie beperkt zich in elk geval tot maximaal één jaar na levering van de zaken of diensten waarop de aanspraak terzake de garantie betrekken hebben en is altijd beperkt tot herlevering van zaken en/of heruitvoering van werkzaamheden.
6.4 Iedere vordering van de wederpartij op grond van dit artikel dient binnen 1 maand na ontdekking schriftelijk aan ons te worden gemeld.

7 Niet toerekenbare niet-nakoming
7.1 Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt in ieder geval begrepen:
- werkstaking
- transportmoeilijkheden
- brand
- overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden
contingentering en bedrijfsstoringen bij ons c.q. onze leveranciers
onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
7.2 Indien zich de situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst definitief te ontbinden.
7.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.

8 Betaling
8.1 Betaling dient voorafgaande aan de levering of uitvoering van de werkzaamheden te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. Indien schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of girorekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2 Wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van voor de betaling gestelde termijn. Afzonderlijke ingebrekestelling is daartoe niet vereist.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling van de wederpartij of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard, zullen onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds de afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9 Rente
Vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bepaald in artikel 8, is de wederpartij de wettelijk vastgestelde rente verschuldigd.

10 Kosten
10.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij, komen voor rekening van wederpartij.
10.2 In geval van niet-tijdige betaling/nakoming zullen de buitengerechtelijke incassokosten door koper verschuldigd zijn bedragén:
over de eerste € 3.000,- : 15%
over het meerdere tot € 7.000,- : 10%
over het meerdere tot € 18.000,- : 8%
over het meerdere tot € 70.000,- : 5%
over het meerdere - 3%

Met een minimum van € 175,- per factuur.

11 Alle geschillen tussen ons en wederpartij zullen in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht.